بانک سلولی پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد
لطفا عنوان سلول مورد نظر خود را وارد و بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید، در غیر اینضورت جهت نمایش لیست کلی بدون درج عبارت در کادر جستجو بر روی کلید جستجو کلیک نمایید.

: