معرفی پژوهشکده فناوری زیستی، اهداف و رسالت:

رشد و تحولات چشمگير در علوم بیوتکنولوژی مولکولی، بیولوژی مولکولی، و بيولوژي سلولی نقش و ظرفیت این علوم را در مراتب مختلف زندگي بشر بیش از پیش آشکار نموده است. در این راستا مطالعات و کاربردهای بيوتکنولوژي مولکولی در ممالک پيشرفته و در حال پیشرفت جـايگاه ويژه اي را در استراتژي هــاي دراز مدت به خود اختصاص داده است. رسالت اصلی پژوهشکدة فناوري زيستی (بیوتکنولوژی) دانشگاه فردوسي مشهد ایفای نقش در توسعه دانش بنیان حوزه فناوری زیستی کشور است. این پژوهشکده با دارابودن طیف وسیعی از متخصصين بسيار مجرب در زمینه هایی همچون بيوتکنولوژي مولکولي، سلولی مولکولي، ژنتیک مولکولی، بیوشیمی، ویروس شناسی مولکولی، و سيتولوژي در جهت توسعه علوم و فناوری ها و تولید دانش فنی در حوزه علوم بیوتکنولوژی مولکولی و انتقال تکنولوژي به مراکز صنعتی کشور فعالیت دارد. اهداف پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی عبارتند از:

1. توسعه دانش بنیان حوزه فناوری زیستی کشور با توجه خاص به فعالیتهای معطوف به محصول و دانش فنی و فعالیت علمی مبتنی بر نوآوری، تحقیقات کاربردی و توسعه ای با استفاده از دانش روز
2. تحقیق و توسعه و ایفای نقش موثر در زمینه توليدات دارويي، واكسن، و فرآورده هاي نوتركيب بیوتکنولوژی
3. تحقیق و توسعه و ایفای نقش موثر در زمینه تشخيص هاي مولكولي بيماريها، كاربرد و ابداع روشهاي نوين درماني
4. هم افزایی فعالیت های پژوهشی متخصصین حوزه بیوتکنولوژی در دانشگاه فردوسی مشهد
5. تعیین ماموریت های تقاضا محور متخصصین حوزه بیوتکنولوژی در دانشگاه فردوسی مشهد
6. فراهم نمودن زیر ساخت های پژوهشی در زمینه بیوتکنولوژی