گروه های پژوهشی پژوهشکده فناوری زیستی:

در این پژوهشکده به منظور متمرکز کردن فعاليت هـاي علمي، متخصصين مرتبط در چهــار گروه پژوهشي مطالعات خود را بطور هدفمند در قـالب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت پيگيري می کنند. اين مطالعــات شامل تحقيقــات در سطوح بين المللي با هدف ارائه نتــايج در مجامع علمي معتبر دنيا به منظور ارتقاء جايگاه علمي کشور و همچنين استفاده از يافته هاي علمـي در قالب طرح هاي کاربردي است. هر یک از چهار گروه پژوهشی این پژوهشکده در زمینه های خاصی از بیوتکنولوژی مولکولی فعالیت دارند. محورهای پژوهشی این گروهها عبارتند از :

 

سلولهای بنیادی و طب بازساختی (Stem cells and regenerative medicine)
بیوتکنولوژی صنعتی (Industrial biotechnology)
پروتئین های نوترکیب (Recombinant proteins)
روش های تشخیص و درمانهای نوین (Novel diagnostics and therapeutics)