آزمایشگاه های تخصصی پژوهشکده فناوری زیستی

1. آزمایشگاه بیوتکنولوژی میکروبی و مهندسی ژنتیک (سایت شماره 1)

2. آزمایشگاه سلولهای بنیادی و ترانسژنسیس (سایت شماره 1)

3. آزمایشگاه تحقیق، توسعه و تولید نیمه صنعنی (سایت شماره 1)

4. آزمایشگاه تحقیقات سلولی مولکولی (سایت شماره 2)

5. آزمایشگاه بانک سلولی (سایت شماره 1)