محورهای پژوهشی پژوهشکده فناوری زیستی

 

سلولهای بنیادی و تراریخته سازی (Stem cells and transgenesis)

تحقیق و توسعه واکسنهای مبتنی بر تکنولوژی های نوین (Vaccine development)

تولید پروتئین های نوترکیب صنعتی (Recombinant proteins)

توسعه روش های درمانی نوین (Novel therapeutics)