بانک سلولی پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد
لطفا عنوان سلول مورد نظر خود را وارد و بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید، در غیر این صورت جهت نمایش لیست کلی بدون درج عبارت در کادر جستجو بر روی کلید جستجو کلیک نمایید.
درصورت هرگونه سوال طبق برنامه کاری ذیل با شماره ۳۸۸۰۳۷۹۹-بانک سلول (دکتر تقوی)- تماس حاصل نمایید.
.به منظور ثبت سفارش سلول، مشخصه و کد سلول را یادداشت و به لینک زیر مراجعه فرمایید
*ثبت سفارش خرید سلول*
روزها و ساعات کاری: شنبه 11 تا 14 | یکشنبه و سه شنبه 8 تا 14

 

# designation FIBCB_code species tissue morphology price
1 HL-60 F-1015043 Homo sapiens Peripheral blood Myeloblastic 0
2 Jurkat F-1015073 Homo sapiens Peripheral blood T lymphoblast 0
3 THP-1 F-1015093 Homo sapiens peripheral blood Monocyte 0
4 Saos-2 F-1016013 Homo sapiens Bone Epithelial 0
5 MG-63 F-1016023 Homo sapiens Bone Fibroblast 0
6 SH-SY5Y F-1017013 Homo sapiens Neuroblastoma Epithelial 0
7 NB4 F-1017043 Homo sapiens Bone marrow promyelocytes 0
8 K-562 F-1017073 Homo sapiens bone marrow Lymphoblast 0
9 U87 F-1018013 Homo sapiens Brain Epithelial 0
10 1321N1 F-1018103a Homo sapiens Brain Glioblast 0
11 MCF7 F-1019013 Homo sapiens Breast Epithelial 0
12 MDA-mb F-1019013b Homo sapiens Mammary gland Epithelial 0
13 T47D F-1019013c Homo sapiens Mammary gland Epithelial 0
14 HeLa F-1020013 Homo sapiens Cervix Epithelial 0
15 HT-29 F-1021013b Homo sapiens Colon Epithelial 0
16 HCT 116 F-1021013c Homo sapiens Colon Epithelial 0
17 SW480 F-1021013d Homo sapiens Colon Epithelial 0
18 KYSE-30 F-1024013 Homo sapiens Oesophagus Epithelial 0
19 HFF F-1026024 Homo sapiens Foreskin Fibroblast 0
20 HGF F-1027024 Homo sapiens Skin Fibroblast 0