آزمایش های تخصصی در پژوهشکده فناوری زیستی

 

1. تولید و کشت انواع رده های سلولی بنیادی و سرطانی

2. دستکاری ژنومیک، ویرایش ژنومیک، و ویرایش اپی ژنومیک

3. ساخت وکتورهای پلاسمیدی و ویروس های نوترکیب با استفاده از روشهای مختلف ساب کلونینگ

4. تولید رده های تراریخته سلولهای بنیادی و سوماتیک

5. انجام آزمایشات تعیین کمی و کیفی میزان ترانسکریپت

6. تولید و تخلیص پروتئین های نوترکیب در سلولهای پروکاریوتی و یوکاریوتی

7. پروتئومیکس

8.. آزمایشات تعیین اپی ژنوم و تغییرات اپی ژنتیکی DNA و هیستونی

9. خاموش سازی ژن (gene silencing) با استفاده از روشهای مختلف RNAi و epigenetic engineering