آدرس: مشهد - میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شهدا، جنب دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه
(سایت شماره یک)
مشهد-میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، جنب ساختمان گروه شیمی دانشکده علوم، پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه (سایت شماره دو)
تلفن: 38803797 -051
نمابر: 38807029 -051